Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. SkinConsult: SkinConsult B.V., gevestigd te Maarssen (www.skinconsult.com; KvK nr. 30231692).
b. Opdrachtgever: alle partijen waar SkinConsult aan offreert of mee contracteert ter verlening van diensten en het verrichten van werkzaamheden.
c. Opdracht: de tussen SkinConsult en Opdrachtgever tot stand gekomen (of beoogde) Overeenkomst van Opdracht.
d. Safety-assessment (Cosmetic Product Safety Report; CPSR): een veiligheidsbeoordeling van cosmetische producten conform de European Cosmetic Regulation EC 1223/2009 en amendementen.
e. Product Information File (PIF): het gehele productinformatiedossier inclusief o.a. een safety assessment, een beoordeling van claims, etiketten en het Good Manufacture Practice (GMP), conform de European Cosmetic Regulation EC 1223/2009 en amendementen.
f. Rapportage: het rapport met de bevindingen van een Safety-assessment of – indien toepasselijk – de op te stellen PIF.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten van SkinConsult, zowel alle lopende offertes en Opdrachten, als alle toekomstige opdrachten en/of leveringen, tenzij daarvan in een voorkomend geval expliciet schriftelijk wordt afgeweken.
2.2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven andere of eigen Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, van welke aard dan ook, zelfs indien in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.
2.3. Alle door SkinConsult gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst is pas bindend na een schriftelijke, getekende Overeenkomst van Opdracht of opdrachtbevestiging, afgegeven door SkinConsult. Mochten er werkzaamheden worden verricht zonder een dergelijke expliciete schriftelijke of elektronische bevestiging, dan zullen desondanks altijd deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
2.4. SkinConsult is vrij om in het kader van de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.
2.5. Toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 en 2 BW is uitgesloten. Opdrachten kunnen niet tussentijds worden opgezegd of beëindigd, tenzij met instemming van SkinConsult.
2.6. Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SkinConsult.

Artikel 3: Werkzaamheden

3.1. De inhoud van de Opdracht en de door SkinConsult te leveren werkzaamheden en diensten zullen zoveel mogelijk worden omschreven in een Overeenkomst van Opdracht of in enig ander document, file of mail. Daarin zal ook worden opgenomen aan welke outputspecificaties de werkzaamheden dienen te voldoen, op welke termijn de Opdracht zal worden uitgevoerd, alsook welke kosten met de Opdracht gemoeid zijn.
3.2. De Opdrachtgever dient alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de Opdracht tijdig en volledig aan SkinConsult te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan SkinConsult verstrekte gegevens en informatie.
3.3. SkinConsult is gerechtigd eerst een aanvang te hoeven te nemen met uitvoering van de Opdracht, indien Opdrachtgever alle daarvoor noodzakelijke informatie en stukken aan SkinConsult ter hand heeft gesteld. Dat betreft de informatie en stukken, zoals aangeduid in de Opdrachtbevestiging. Bij het ontbreken van informatie of Documentatie zal SkinConsult binnen de Opdracht uitsluitend een voorlopige Rapportage opstellen en opleveren. Opdrachtgever en SkinConsult kunnen vervolgens een aanvullende Opdracht aangaan met als doel op basis van volledige en juiste informatie en documentatie een definitieve Rapportage te verkrijgen.
3.4. SkinConsult zal zich inspannen de Opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ze staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 4: Rapportage

4.1. SkinConsult zal haar bevindingen volgend uit het uitvoeren van de Opdracht neerleggen in een Rapportage. Dat zal gebeuren in een standaard format. Indien Opdrachtgever overleg wil over het format of dat wellicht wil (laten) wijzigen, dan dient ze dat vooraf aan te geven. Wijzigingen ten opzichte van het standaardformat betreffen meerwerk dat afzonderlijk dient te worden vergoed.
4.2. Van de volgende bepalingen in dit artikel mag alleen worden afgeweken na voorafgaande schriftelijke toestemming van SkinConsult. Indien SkinConsult deze toestemming geeft is daaraan te allen tijde de beperking verbonden, dat Opdrachtgever de resultaten van de werkzaamheden niet gebruikt op een wijze die afbreuk doet aan of in strijd is met de juistheid of strekking van de Rapportage.
4.3. De Rapportage (waaronder ook begrepen de inhoud en strekking daarvan) van SkinConsult vormt één ondeelbaar geheel en mag alleen op die wijze worden gebruikt. Er mogen geen wijzigingen in de Rapportage worden aangebracht, noch inhoudelijk noch in de vorm of presentatie.
4.4. De Rapportage is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van het door Opdrachtgever bij het verlenen van de Opdracht aan SkinConsult kenbaar gemaakte doel. In verband daarmee is het enkel voor intern gebruik bij Opdrachtgever, alsmede alleen voor gebruik als veiligheidscertificaat voor verkoop van het product binnen de Europese Unie conform de Europese Cosmeticaregelgeving als ter inzage bij controle door autoriteiten. Enkel in dat verband mag de Rapportage ook ter beschikking worden gesteld aan derden. De Rapportage mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
4.5. In het bijzonder is het niet toegestaan om de Rapportage of de inhoud of strekking daarvan kenbaar te maken of ter beschikking te stellen aan andere derden, die daarvan een niet door SkinConsult beoogd economisch voordeel (kunnen) behalen, zoals andere partijen met vergelijkbare activiteiten als Opdrachtgever, partijen die ook opdrachtgever van SkinConsult zijn of zouden kunnen zijn en/of concurrenten van SkinConsult.
4.6. Het is niet toegestaan om de Rapportage of de inhoud of strekking daarvan geheel of gedeeltelijk te (doen) publiceren.
4.7. Het is niet toegestaan om de Rapportage te gebruiken ten behoeve van tegen Opdrachtgever of SkinConsult ingestelde of in te stellen claims.
4.8. De Rapportage is auteursrechtelijk beschermd ten behoeve van SkinConsult. Ter beschikkingstelling aan Opdrachtgever impliceert, tenzij anders overeengekomen, enkel het recht tot gebruik ten behoeve en in het kader van het bij de Opdracht door Opdrachtgever aan SkinConsult opgegeven doel. Indien Opdrachtgever de Rapportage nadien ook voor andere doeleinden wil aanwenden, behoeft ze daarvoor toestemming van SkinConsult, die daarvoor een aanvullende vergoeding mag vragen.

Artikel 5: Betalingsverplichtingen

5.1. Omtrent de kosten worden voorafgaand aan de Opdracht afspraken gemaakt. Voor Safety-assessment of PIF gelden fixed fees. De afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
5.2. Indien geen afspraak over de kosten is gemaakt, geldt het tarief dat tussen partijen eerder is gehanteerd bij vergelijkbare opdrachten. Is daarvan geen sprake, dan geldt een uurtarief van € 150, – en wordt ten minste 1 uur in rekening gebracht.
5.3. Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere externe kosten.
5.4. Indien de Opdracht tussentijds wordt uitgebreid of aangevuld, zullen de daarmee gemoeide kosten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij gebreke daarvan geldt een tarief dat verhoudingsgewijs overeenstemt met het reeds overeengekomen tarief.
5.5.Een Opdracht kan niet tussentijds worden ingetrokken of ingeperkt zonder schriftelijke instemming van SkinConsult. Indien deze daarmee instemt, zullen de financiële consequenties afzonderlijk schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke daarvan blijft de overeengekomen prijs ongewijzigd.
5.6. Betaling van de aan SkinConsult verschuldigde vergoeding(en) zal plaatsvinden zoals verwoord in de Opdrachtbevestiging. Indien daarin daarover geen regeling is opgenomen, dient de overeengekomen vergoeding volledig vooraf te worden voldaan.
5.7. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een beroep op verrekening of opschorting.
5.8. SkinConsult is te allen tijde gerechtigd om volledige vooruitbetaling van de overeengekomen vergoeding te verlangen, dan wel daarvoor zekerheid te verlangen, en om (voortzetting van) de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen uitvoering heeft gegeven.
5.9. Eventuele reclames omtrent facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan SkinConsult kenbaar te worden gemaakt. SkinConsult is niet gehouden om in te gaan op reclames die nadien worden ontvangen en Opdrachtgever kan daaraan geen rechten meer ontlenen en zich er niet (meer) op beroepen dat SkinConsult haar verplichtingen niet of niet volledig of niet correct is nagekomen.
5.10. Ingeval van niet (tijdige) nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen, is Opdrachtgever direct in verzuim en is SkinConsult gerechtigd tot volledige schadevergoeding. Dat betreft onder meer de wettelijke handelsrente te rekenen vanaf de vervaldata van de facturen, alsmede alle kosten die ze dient te maken om de vordering(en) op Opdrachtgever te incasseren, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte. De vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten en kosten van rechtsbijstand bedragen ten minste 15% van de nog verschuldigde som.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. SkinConsult en Opdrachtgever zijn over en weer gehouden om geheimhouding te betrachten omtrent het verstrekt zijn van de Opdracht, alsook omtrent alle informatie aangaande de bedrijfsvoering, werkwijze en producten en diensten of andere informatie van of over de ander, waarvan men weet of behoort te begrijpen dat die vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig is, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van SkinConsult is te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad. SkinConsult bedingt deze beperking van aansprakelijkheid bij deze ook voor hulppersonen of derden die ze heeft ingeschakeld in het kader van de Opdracht.
7.2. Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak jegens SkinConsult heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om die aanspraak onmiddellijk schriftelijk onderbouwd aan SkinConsult mee te delen, uiterlijk binnen een maand, op straffe van verval van rechten dienaangaande. Alle mogelijke aanspraken in verband met tekortschieten of onzorgvuldig handelen van SkinConsult vervallen voorts te allen tijde na verloop van een jaar nadat de gebeurtenis waar de aanspraak op ziet zich heeft voorgedaan.
7.3. De aansprakelijkheid van SkinConsult is in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met dat deel van de Opdracht waar de aansprakelijkheid mee verband houdt. Indien de Opdracht hoofdzakelijk een duurprestatie betreft, zoals de dienst ‘compliancy-as-a-service’, is de aansprakelijkheid van SkinConsult gemaximeerd tot het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) betaald door Opdrachtgever in het jaar voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis.
7.4. SkinConsult is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.

Artikel 8: Overig

8.1. Indien één of meer bepalingen die van toepassing zijn op de Opdracht geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of anderszins geen werking hebben, blijft het overige deel van de toepasselijke bepalingen volledig van kracht. De ongeldige bepalingen worden geacht te zijn vervangen door bepalingen met een zoveel mogelijk vergelijkbare strekking.
8.2. Op de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (Nederland). SkinConsult is ook bevoegd om geschillen voor te leggen aan de rechter zoals die bevoegd is op grond van de vestigingsplaats van Opdrachtgever.
8.4. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van dit document van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

(Algemene Voorwaarden versie 2022)